Contact

Alle mensen die op mij en 50plus hebben gestemd,Hartelijk dank !!

Ik ga aan de slag en probeer dit zo transparant mogelijk naar mijn/onze kiezers over te brengen.

Wat ga ik doen:

1-Eenzaamheid en armoede bij de ouderen oppakken.

2-Wetswijziging voorbereiden alleenstaanden wet i.s.m. tweede kamerleden.

3-Openbaar vervoer in Friesland route dorpen uitbreiden te beginnen in Weststellingwerf.

4-Woningbeleid zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen voor ouderen.Aanpassen huidige woning.

5-Plannen maken woningen voor jongeren.

 

zijn er suggesties die mee kunnen dragen aan het realiseren van de plannen mail ze mij of bel.a.u.b.

Gerard Timmerman

0646476599

E-mail:info@twr-vastgoed.nl

 


Punt 2 Wetswijziging voorbereiden AOW en woonsituatie.

Om de eenzaamheid tegen te gaan werkt deze wet hieronder beschreven niet echt mee.

AOW moet ten eerste hoger worden ten tweede mag men niet korten als er een partner bij een alleenstaande met AOW in komt wonen.Moet geen verschil maken wat deze inwonende doet of is.

Het bevorderd ook de doorstroming van de huizenmarkt als 2 personen bij elkaar gaan wonen ook voor het klimaatdoel een goede zaak.

Conclusie:Oplossen eenzaamheid,/vrij komen van woningen/ gunstig klimaatdoelstelling.

De kosten van deze wetswijziging heb ik een plan voor.

Uw AOW en woonsituatie

Hoeveel AOW u krijgt hangt af van uw woonsituatie. Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon.

Alleenstaanden krijgen meer AOW omdat zij hun kosten van levensonderhoud niet kunnen delen met een huisgenoot.

AOW met jongere partner zonder inkomen

Woont u samen en heeft uw partner geen inkomen en ook nog geen AOW? Ook dan is uw AOW gelijk aan 50% van het minimumloon. De AOW-partnertoeslag is per 1 januari 2015 vervallen.

Het is mogelijk dat uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. U komt dan mogelijk voor de aanvullende inkomensverzekering ouderen (AIO) in aanmerking. Er geldt dan in principe een sollicitatieplicht voor uw partner. Lees meer over de AIO-uitkering op de website van de SVB.

Samenwonen en AOW

Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. U krijgt dan in veel gevallen een uitkering voor gehuwden of samenwonenden.

Heeft u nog een eigen koop- of huurwoning? Dan krijgt u 70% van uw AOW-pensioen. Lees meer over de voorwaarden (voor de tweewoningenregel) op de website van de SVB.

 


Meer AOW-ers in bijstand

FSP publicatie over senioren in Fryslân

In Fryslân daalt het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over 2018 van het CBS. Deze daling verschilt echter per groep. Onder jongeren tot 27 jaar is deze daling het sterkst. Mogelijke verklaring daarvoor is dat zij meer profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. Voor de groep 45-plussers gaat de daling minder snel. Zij lijken langer aangewezen te zijn op bijstand, aldus het CBS. In onderstaand figuur kunt u zien hoe het totaal aantal personen met een bijstandsuitkering tot AOW-leeftijd zich in Fryslân heeft ontwikkeld.

Vanaf AOW-leeftijd

Onder personen vanaf de AOW-leeftijd doet zich een tegengestelde trend voor: onder deze groep neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe. Dit is opvallend, want iemand ontvangt in beginsel geen bijstandsuitkering zodra de AOW-leeftijd bereikt is. Dit kan alleen in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld voor onverwachte kosten ter reparatie of vervanging van witgoed (‘bijzondere bijstand’). Ook verstrekken gemeenten soms bijstand ter aanvulling op een te laag AOW. In de onderstaande figuur kunt u zien hoeveel personen vanaf de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering ontvangen vanaf 2011. Absoluut gezien is het aantal ouderen met een bijstandsuitkering sinds 2011 gestegen van 520 naar 850 in september 2018.

Geraadpleegde cijfers zijn gecorrigeerd voor de stijgende AOW-leeftijd.

Er is geen eenduidige verklaring voor het groeiend aantal bijstandsontvangers vanaf de AOW-leeftijd. Eén mogelijke verklaring is dat sommige ouderen geen of minder pensioen hebben opgebouwd door langdurige armoede, werkloosheid of zelfstandig ondernemerschap (zzp’er). Een andere is dat met de vergrijzing ook het aantal ‘arme ouderen’ toeneemt. Het langer zelfstandig thuis wonen brengt ook kosten met zich mee zoals bijvoorbeeld onderhoud van het huis, woningaanpassingen, vervoer en levensonderhoud. Ook stijgende vaste lasten, hogere zorgkosten, het langer moeten rondkomen van enkel een AOW en/of lagere pensioenen kunnen eraan bijdragen dat meer ouderen een beroep doen op de (bijzondere) bijstand.

http://www.fsp.nl/nieuws/aantal-bijstandsontvangers-in-fryslan-daalt-maar-niet-vanaf-de-aow-leeftijd